[layerslider id="9"]
Literatuur 2018-12-17T19:46:23+00:00

Interessante literatuur 

Voortleven. Het hoe en waarom van nalatenschapsmediation

VoortlevenDit boek legt als eerste uit wat nalatenschapsmediation is en geeft praktische tips waarmee je conflicten rondom overlijden kunt voorkomen. Hoe voorkom je dat er problemen ontstaan voor of na het overlijden van een dierbare en hoe zorg je ervoor dat je familie in evenwicht blijft? In mediation staat de preventie en resolutie van conflicten centraal. Nalatenschapsmediation integreert deze thematiek, maar gaat verder. Er is meer aandacht voor de dialoog over het conflict tussen het ik en de ander(en) als ook tussen het ik, het voortleven en nabestaan in de context van de familie. Familieverhoudingen kunnen ons leven beheersen en leiden tot heftige emoties. Gevolg hiervan kan zijn dat familieleden communicatie hierover vermijden, inadequate overlevingsstrategieën ontwikkelen met conflicten, nodeloos verlies en angsten als gevolg.

Mr. Annette van Riemsdijk maakt duidelijk hoe nalatenschapsmediators familieleden kunnen begeleiden en helpen onbekende wegen te ontdekken en bestaande te verlengen. Zij introduceert het onderscheid tussen ante mortem en post mortem nalatenschapsmediation (pre- en postnalatenschapsmediation). De dynamiek tussen deze twee vormen is verschillend. Bij de eerste vorm staat conflictpreventie centraal. De tweede vorm richt zich meer op conflictresolutie. In dit boek breidt de auteur de traditie van mediation uit, en behandelt het belang van de omgang met alledaagse fenomenen en ervaringen als familiegeheimen, angst, liefde, zingeving, levenskunst, familieverhoudingen, hoop en verdriet en de omgang met verwachtingen. Het resultaat is een gids voor het over- en voortleven in moderne verhoudingen, een handboek dat de lezer houvast en inspiratie biedt in conflictsituaties binnen een familie.

Mr. Annette van Riemsdijk
Maklu | ISBN: 9789046607145 / Prijs: € 38,–

Het boek is voor €38,00 te bestellen bij de webshop van Maklu.


Erfenisvakdagcahier 4: Het familiebedrijf en de nalatenschap

Een gouden tip voor bedrijfsfamilies: het gaat beter met de familie, het familiekapitaal, het familiebedrijf en familieondernemingsvermogen, management, beheer en overdracht als er tijdig over deze thema’s wordt gesproken. De nalatenschapsmediator faciliteert dit gesprek.

De bijdragen in dit vierde Erfenisvakdag Cahier bieden de lezers inzichten en praktische gereedschappen ter voorkoming van problemen met de continuïteit van de bedrijfsvoering, het instandhouden van het familievermogen en ruzie binnen de familie en het familiebedrijf. De fgelopen jaren zijn er steeds meer boeken en tijdschriften verschenen over het thema familiebedrijven. Dit interdisciplinaire Erfenisvakdag Cahier vat deze literatuur niet alleen samen op hoofdpunten, maar vormt ook een nuttige aanvulling.

Mr. Annette van Riemsdijk, dr. mr. Fred Schonewille (red.)
Maklu | ISBN nr 9789046607107 | Dec. 2014 | 88 blz | gebrocheerd

Het boek is voor € 22,– te bestellen bij de webshop van Maklu.


Erfenisvakdagcahier 3: Het samengestelde gezin en de nalatenschap

hetsamengesteldegezinHet samengestelde gezin is een fenomeen dat de afgelopen twee decennia een stormachtige opkomst heeft doorgemaakt. Het is bijgevolg van groot belang dat professionals op het terrein van het erfrecht op de hoogte zijn van de vele aspecten die een rol kunnen spelen bij de afwikkeling van de nalatenschap in de context van een samengesteld gezin. Zij moeten zich immers bewust zijn van de specifieke aard van de kritische situaties die zich hier kunnen voordoen omdat zij alleen op die manier hun cliënten de juiste dienstverlening kunnen bieden en hen kunnen begeleiden in een mediation.
Met bijdragen van Pieter van Onzenoort, Katelijne van Barneveld-Peters, Pauline Schonewille-van Diest, Else-Marie van den Eerenbeemt, Danny Pront en Wouter Burgerhart.

Prof. dr. Gr. van der Burght & F. Schonewille (red.)
Maklu, ISBN: 9789046606797

Het boek is voor € 22,– te bestellen bij de webshop van Maklu.

Erfenisvakdagcahier 2: De uitleg van het testament

Uit een groot aantal uitspraken in de afgelopen jaren van rechtbanken en gerechtshoven lijkt naar voren te komen dat er veel mogelijk is als het gaat om de vaststelling van de wil van de erflater.
Door een testament uit te leggen –  het achterhalen van de bedoelingen die de erflater heeft gehad met zijn testament – kan kennelijk vaak tot een resultaat worden gekomen dat bij een grammaticale interpretatie van het testament niet zou kunnen worden bereikt. Daarnaast hebben recentelijk ook de redelijkheid en billijkheid hun opwachting gemaakt op dit terrein.
Met bijdragen van Wilbert Kolkman, Aniel Autar, Menno van Gaalen, Fred Schonewile, Nora van Oostrom, Tea Mellema, Hans Stubbé en Annette van Riemsdijk.

Mr. Annette van Riemsdijk, dr. mr. Fred Schonewille (red.), De uitleg van het testament, Maklu-Uitgevers nv: 2013, ISBN 978-90-466-0609-4.

Het boek is voor € 24,50 te verkrijgen bij de webshop van Maklu.


Erfenisvakdagcahier 1: De positie van de minderjarige in het erfrecht

Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen betrokken bij het overlijden van een (stief)ouder en de afwikkeling van de nalatenschap. De wet geeft regels voor het veilig stellen van de erfrechtelijke positie van het (minderjarige)kind. Het gaat dan om de nalatenschap van zowel zijn eerst overleden ouder als van die van de langstlevende. De situatie waarin de langstlevende ouder in de tussentijd een nieuwe partner heeft gekregen levert vooral veel problemen op voor kinderen. Om deze positie van het kind in het erfrecht veilig te stellen legt de wet aan verschillende professionals verplichtingen op. De reikwijdte van deze voorschriften en de praktische toepassing ervan zijn voorwerp van discussie. Dit cahier maakt duidelijk op welke wijze de verschillende betrokken beroepsgroepen invulling geven aan de nakoming van deze bepalingen.

Prof. mr. Gregor van der Burght, dr. mr. Fred Schonewille, (red.), De positie van de minderjarige in het erfrecht, Maklu-Uitgevers nv: 2013, ISBN 978-90-466-05585-5.

Het boek is voor € 22,00 te verkrijgen bij de webshop van Maklu.


De bescherming van minderjarige erfgenamen

Bescherming minderjare erfSinds de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht (2003) is de minderjarige voor zijn erfrechtelijke verkrijgingen sterk afhankelijk geworden van het (juist) handelen van zijn wettelijk vertegenwoordiger. Ter bescherming van deze ‘personae miserabiles’ heeft de wetgever enkele formaliteiten in het leven geroepen waaraan de wettelijk vertegenwoordiger moet voldoen, en is aan de kantonrechter een toezichthoudende taak toebedeeld. De vraag is echter in hoeverre de minderjarige hierdoor in de praktijk daadwerkelijk wordt beschermd.
In dit boek gaat mr. Renate van der Vaart na of het inschakelen van een bijzondere curator tot een betere bescherming van de belangen van de minderjarige erfrechtelijke verkrijger kan leiden. Zij brengt allereerst in kaart op welke erfrechtelijke verkrijgingen een minderjarige recht kan hebben en wat de rol is van de notaris en van de kantonrechter bij de bescherming van de belangen van de minderjarige.

Vervolgens bespreekt zij de figuur van de bijzondere curator, hoe deze in de praktijk functioneert en welke rol deze zou kunnen vervullen bij de afwikkeling van nalatenschappen waarin minderjarigen een belang hebben. De auteur doet tot slot een voorstel voor een wettelijk verplichte benoeming van de bijzondere curator op dit gebied.

Mr. Renate van der Vaart, De bijzondere curator bij de bescherming van de vermogensrechtelijke belangen van de minderjarige erfrechtelijke verkrijger, Celsus Juridische Uitgeverij: 2013, ISBN 978-90-8863-121-4.

Het boek is voor € 28,50 te verkrijgen bij de webshop van Celsus Juridische Uitgeverij.